Online Ödeme

SERVICES

Mülkiyet, Eşya Ve Gayrimenkul Hukuku

K&P Legal, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki mülkiyet, taşınır ve taşınmazların alım satışı, satış vaadi sözleşmeleri, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek, rehin, irtifak ve sair her türlü hakkın tesisi ve kaldırılması, ilgili sicillere şerh verilmesi, taşınmazların tahliyesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, imar planı değişiklikleri, imar adası oluşturulması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kira sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıklar ile tapu, kadastro, rehin, intifa, irtifak, ipotek ile muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, el atmanın önlenmesi davası, tapu iptali ve tescili davaları, önalım davası, geçit hakkı davası, ecrimisil davası, bedel arttırımı davası, ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davaları, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil mülkiyet, eşya ve gayrimenkul hukuku alanlarında hukuki hizmet vermektedir.

error: