Online Ödeme

SERVICES

İş Hukuku

K&P Legal, günümüzde şirketler için, vazgeçilmez hale gelen İş Hukuku alanında da çok deneyimli özel bir ekip ile ofis içerisinde oluşturduğu “İş Hukuku Acil Servisi” ile 7 gün 24 saat sürekli iş hukuku danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Şirketler için en stresli alanlardan biri olduğu için, zamanlama ve hızın çok önemli olduğu bu alanda, A dan Z ye bireysel ve toplu iş hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği her türlü soru ve sorunlarınız tek elden ve en hızlı şekilde çözüme kavuşturulur.

Örnek vermek gerekirse ;

•          Günlük birebir hukuki sorunların çözülmesi, İş ilişkilerinde günlük karşılaşılan sorunlara müdahale ederek, ihtilafın yargıya intikal etmeden İşveren lehine çözümlenmesi adına hukuki destek vermek,

•          İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatı ve Endüstriyel İlişkiler ile ilgili İş hayatını ilgilendiren her türlü mevzuat Danışmanlığı yapmak,

•          Günlük işleyişte hukuki risk ve dava olasılığı taşıyan iş ve işlemlerin evrak bazında her türlü alt yapısının hazırlanması,

•          Tanzimi gereken her türlü tutanak, savunma talep formu, ihtarname, fesih bildirimi, ikale sözleşmesi, ibraname örneği vesaire evrakların düzenlenmesi,

•          İşe alma ve işten çıkarma prosedürleri, izin prosedürleri, fazla çalışma prosedürleri, personele ücret ve avans verme prosedürleri, disiplin prosedürü gibi genel işyeri uygulamalarının iş mevzuatına uygunluğunun denetlenmesinin gerçekleştirilmesi,

•          Yıllık izin formları, yıllık izin takip kartı, iş tanım formları, görev yeri değişiklik formu, zimmet tutanağı, bilgilendirme formları (iş kazası vs.), oryantasyon formu, izin talep ve izin formu ve kullanılmakta olan her türlü vesaikin, işyeri özlük dosyaları ile birlikte tetkik ve iyileştirilmesinin yapılması,

•          Firmanızın hali hazırda kullanılmakta olan iş sözleşmelerinin incelenmesi ve bu sözleşmelerin güncel düzenlemeler ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde gerektiğinde revize edilmesinin sağlanması,

•          İşin gerekleri ve uygulamada oluşan zafiyet dikkate alınarak işyerinde kullanılan tüm hazır dokümanlara Yüksek Mahkeme tarafından uygulanabilirliği kabul edilen hükümlerin gerektiğinde ilave edilmesinin sağlanması,

•          Firmanın asıl işveren sıfatıyla iş yapmakta olduğu alt işverenler (taşeronlar) varsa bunlarla olan sözleşmelerin düzenlenmesi,

•          Şirketiniz İnsan Kaynakları departmanında kullanılmakta olan tüm dokümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve projelendirilmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm İş Kanunları, Yönetmelikleri ve sair bağlı mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması

•          İşyerinde mevcut ise işyeri iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliğinin düzenlenmesi,

•          Elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinin yasal yükümlülükleri (özürlü çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine dayalı yükümlülükler) hakkında bilgilendirme ve uygulamanın hukuka uygunluğunun denetlenmesinin yapılması,

•          İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku olmak üzere aklınıza gelebilecek hemen her konuda sürekli danışmanlık hizmetidir.

•          İhtiyaç duyulması halinde Üst düzey yöneticiler, Bölge Müdürleri ve departman Müdürleri ile İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına ücretsiz İş Hukuku Eğitimi verilmesi,

•          İş Mahkemeleri nezdinde açılan işe iade, tazminat, tespit niteliğindeki davalar ile olası iş Kazalarından veya meslek hastalıklarından kaynaklanan davaların vs. çalışma hayatından kaynaklanan her türlü davaların takibi ve sonuçlandırılması.

•          Dava şartı Arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi

error: