Online Ödeme

SERVICES

Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri

Bir işyerinde çalışan işçilerin örgütlenmeleri ve birlikte hareket ederek ücret ve sosyal haklarını bir organizasyon çatısı altında aramaları sendikalar hukukunu doğurmuştur.  Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve ilgili kanunlarca güvence altındadır.  Türkiye’nin imzaladığı ve iç hukukta geçerliliğini koruyan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmelerinde de örgütlenme özgürlüğü temel haklar arasında sayılmaktadır.

Öte yandan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesi;  “Herkes kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkına sahiptir”, derken T.C. Anayasası’nın 51. maddesi : “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” demektedir. Bunlara ek olarak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 17. ve 25. maddeleri ile Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı ILO Sözleşmesi ile mutlak surette tanınmış bir haktır.

Görüldüğü gibi pek çok yasal mevzuatta yer alan bu hakka saygı göstermesi gereği yanında, işverenler için yasal anlamda kendini savunma ve kendi hakkını arama özgürlüğü de devreye girmektedir. Toplu İş Sözleşmesi iki taraflı ve adı üzerinde bir pazarlık ve bir sözleşme niteliğinde olduğundan, bu noktada güvenilir bir hukuki koruma şemsiyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçta, işyerinde örgütlenen işçilerin üye olduğu sendika ile işveren arasında bir denge kurulması gerektiği tabiidir.  Neticede İş Hukuku ve buna bağlı Toplu İş Sözleşmesi Hukuku bir denge hukukudur ve pek çok hukuk dalından farklı olarak ekonomik bir yönü olduğu açıktır. İşçiler için örgütlenme ve hak arama özgürlüğü ile gelen ve daha iyi çalışma ve yaşam koşuları mücadelesi temelinde yükselen bu hak, işveren kesimi için de işyerinde mevcudu, sermayeyi ve iş barışını koruma, verimli ve nitelikli bir işyeri yaratma, daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok büyüme temelinde yükselmektedir.

K&P Legal, tam bu noktada 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında şirketler adına çok önemli hukuki hizmetler sunmaktadır, çünkü Toplu İş Sözleşmesi yapmak çok ciddi bir birikim ve uzmanlık gerektirir. K&P Legal tam 27 senedir Toplu İş Sözleşmesi masalarında sözleşme taraflarının vekili olarak yer almaktadır.  Bu çerçevede;

 • Sendikal örgütlenme aşamasında baştan sona hukuki destek vermek,
 • Gerek duyulursa Sendikal Yetki itirazı sürecinin takibi,
 • Sendikal örgütlenme sırasında işçi ve işverenin hakları ve bu hakların kullanımı sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Toplu İş görüşmelerinin başlatılması, yürütülmesi, sağlıklı bir şekilde sonlandırılması sürecinin baştan sona yönetimi, işyeri, işletme veya grup toplu iş sözleşmesi bazında sözleşmenin revizesine yardımcı olunması,
 • Toplu İş Sözleşmesinin tamamlanması aşamasında işçi ve işverenin hakları ve bu hakların kullanımı sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Toplu İş Sözleşmesinin yorumundan kaynaklanan hukuki ihtilafların yönetimi,
 • Grev ve Lokavt süreçlerinin ertelenmesi, uygulanması, sona erdirilmesi süreçlerinin yönetimi,
 • Bakanlık, Arabulucu ve Yüksek Hakem Kurulu, Özel Hakem süreçlerinin takibi,
 • Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan her tür ihtilafların çözüm süreci ve bu ihtilafların yargıya intikal etmesi halinde söz konusu davaların takibi,
 • Sendikal ilişki içinde işveren ile sendikayı uzlaştırma amaçlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,
 • Sendika üyeliğine hak kazanma ve sendika üyeliğinin sona erme tarihlerinin tespiti hususunda destek verilmesi,
 • İşyeri sendika temsilcilerinin faaliyetlerinin Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak,
 • İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde toplu iş ilişkisinin akıbeti hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yorum farklarının giderilmesi ve Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihi sonuna kadar devam eden sürecin takibi ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında gerek duyulan her türlü Hukuk Hizmetlerin verilmesi hukuki soru ve sorunlara çözüm bulunması yönünde çalışmaktadır.
error: