Online Ödeme

Kamuoyu Aydınlatma Metni

K&P LEGAL HUKUK BÜROSU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

K&P LEGAL HUKUK BÜROSU / Erdal Kardas- Yelda Topuz Kardas Ortaklığı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Hukuk Bürosu olarak, büromuzla iş ilişkisi içerisinde olan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metninde geçen;
  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu: KVKK uyarınca müvekkil, muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, avukat, stajyer avukat, stajyer, ve ziyaretçi vb. sıfatlar ile bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen K&P LEGAL HUKUK BÜROSU / Erdal Kardas- Yelda Topuz Kardas Ortaklığı tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları
Kişisel verileriniz, hukuk büromuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, hukuk büromuz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, hukuk büromuz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, hukuk büromuz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, hukuk büromuz ve hukuk büromuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuk büromuzun stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve hukuk büromuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; hukuk büromuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, hukuk büromuzun ve hukuk büromuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuk büromuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile hukuk büromuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda hukuk büromuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle hukuk büromuza iletmeniz durumunda hukuk büromuz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, hukuk büromuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b.Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c.Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d.Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f.KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, g.(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hukuk büromuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak hukuk büromuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede hukuk büromuza KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen yasal haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi göndermeniz gerekmektedir. Talebinizi açık ve anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini içeren belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla İzmir Ofisimiz adresi olan Ankara Cad. No:81 Bayraklı Tower K:20 Bayraklı İzmir adresine gönderebilir veya alındı teyidi isteyerek info@kplegal.com.tr adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz. Saygılarımızla.
K&P LEGAL HUKUK BÜROSU
error: