Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Ve Postalar Halinde İşçi Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede iki ayrı yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden ilki Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesidir. İlgili yönetmeliğin 5. maddesi eski metninde Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.” ifadesinden ibaretti.  Yapılan değişiklik ile maddenin yeni hali “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere 23.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı (torba) Kanun, İş Kanununun 69. maddesindeki işçilerin gece çalışmasını 7,5 saatle sınırlayan hükmüne istisna getirerek turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla gece 7,5 saatin üzerinde çalıştırılabilmesini mümkün kılmıştı. Ancak bu değişiklik sonrasında kanun ile konuyla ilgili yönetmelik birbirinden farklı olduğundan uygulamada karışıklığa neden olabilecek nitelikteydi. Bu çelişki giderilmiş olup, artık turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri yürütülen işyerlerinde çalışan kadın çalışanlar, yaptıkları işin niteliği gece çalışmasını da gerektirdiğinde, önceden yazılı muvafakat vermiş olmak şartıyla gece de çalıştırılabilecektir.  Ancak şunu da ekleyelim ki,  bu şekilde gece vardiyasında çalışma sadece belirtilen sektörlere özgülenmiş olup, yorum yoluyla genişletilebilir değildir.

Aynı tarihli Resmi Gazete’ de yapılan bir diğer değişiklik ise vardiya usulü çalışılan işyerlerinde uygulanan vardiya sistemine yöneliktir;

Yayımlanan “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklik neticesinde yasal düzenleme ile özel yönetmelik arasındaki tutarsızlık giderilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu değişiklik öncesinde Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.” şeklindeki madde metnine, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan değişiklik ile “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.” ifadesi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile kanun ve ilgili yönetmeliğin uyumlu hale getirilmesinin yanında “ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde” ifadesinin de kanun metninden farklı olarak eklenmiş olduğu görülmektedir. Yapılan bu ekleme ile İş Hukuku’nun “İşçi Lehine Yorum İlkesi” kapsamında yasal düzenlemenin dar yorumlanması hususuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önü kesilmek istenmiş ve sayılan sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde yardımcı iş üstlenmiş olan alt işveren ve işçileri de söz konusu düzenleme kapsamına alınmıştır.

Yayınlanan yönetmelikleri aşağıda inceleyebilirsiniz ;

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30159

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA

KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2013

28717

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30159

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında;

a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında,

çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: