Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Belirlenmiş Olan İşveren Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, çalışma ortamından veya yapılan işten kaynaklı
olarak meydana gelebilecek her türlü tehlikeden çalışanların korunması halini ifade etmekte olup, işverenlere bir
takım yükümlülükler getirmekte ve çalışanları olumsuz yönde etkilemesi muhtemel her türlü olumsuzluğu bertaraf
etmeyi gerektirmektedir.

Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da, işyerinde işin yürütülmesi
sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korunmak amacıyla
yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü de denilebilir.

Tüm bu çalışmalar, insan sağlığı ile doğrudan bağıntılı olması sebebi ile çalışan için
bir hak, çalıştıran için de uyulması zorunlu bir kurallar bütünüdür.

Çalıştıranlar yani işverenlerin yasa ve mevzuattan kaynaklanan bu yükümlülüklerini
yerine getirmemeleri sebebi ile bir takım idari para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşmaları söz konusudur. Ancak,
işverenler açısından bakıldığında hangi yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği pek çok kaynakta tek tek
sayılmamıştır. Bu sebeple, bu makalemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereği
belirlenmiş olan işveren yükümlülükleri aşağıda özetlenerek listelenmiştir;

 1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü
  tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
  tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup
  uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 3. Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 4. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe
  uygunluğunu göz önüne almak,
 5. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve
  özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
 6. Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ya da
  daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek,
 7. Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların
  görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
 8. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş
  birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar
  tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine
  getirmek,
 10. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi
  muhtemel konular hakkında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden
  çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmek,
 11. İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu
  ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
  yapılmasını sağlamak,
 12. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını
  dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini
  etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
  tedbirleri almak,
 13. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
  değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak,
 14. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel
  tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerine bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme,
  koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli
  yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlamak, eğitim tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her
  zaman hazır bulunmalarını sağlamak,
 15. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
  konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak,
 16. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda,
  çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli
  düzenlemeleri yapmak ve çalışanlara gerekli talimatları vermek,
 17. Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma
  sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istememek,
 18. Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve
  yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, istenmeyen sonuçların
  önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlamak,
 19. Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli
  incelemeleri yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek,
 20. İşyerinde meydana gelen ancak yaralama veya ölüme neden olmadığı halde
  işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
  potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili rapor düzenlemek,
 21. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirmek,
 22. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine
  meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK ya bildirmek,
 23. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini
  dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak,
 24. İşe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya
  sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı
  süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli
  aralıklarla çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak,
 25. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar,
  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmamak,
 26. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının
  korunması açısından sağlık bilgilerini gizli tutmak ve gizli tutulmasını sağlamak,
 27. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve
  önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve
  yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
  sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla bilgilendirmek,
 28. Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün
  çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal
  bilgilendirmek,
 29. Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların
  bilgi almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri vermek,
 30. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve
  önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek
  elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamak,
 31. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak,
  eğitimleri, özellikle, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi
  halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde vermek,
 32. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, değişen ve ortaya çıkan yeni
  risklere uygun olarak yenilemek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlamak,
 33. Çalışan temsilcilerini eğitmek,
 34. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli
  sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştırmamak,
 35. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe
  başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma
  yöntemleri ile ilgili ilave eğitim vermek,
 36. Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar
  işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi vermek,
 37. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yapılacak
  işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
  alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatmamak,
 38. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini
  almak, teklif getirme hakkı tanımak, bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarını sağlamak,
 39. Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı
  ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerini almak,
 40. İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak
  işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için
  kişilerin görevlendirilmesi konusunda, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 41. Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici
  tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesinde destek elemanları ile çalışan
  temsilcilerinin görüşlerini almak,
 42. Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin
  yürütülmesi hususlarında destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 43. Çalışanların bilgilendirilmesi hususunda destek elemanları ile çalışan
  temsilcilerinin görüşlerini almak,
 44. Çalışanlara verilecek eğitimlerin planlanması hususunda destek
  elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 45. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren
  sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
  kurul oluşturmak,
 46. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak,
 47. İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemek
  veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermek.

Görüldüğü üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı
yönetmelikler bütününün oluşturduğu geniş mevzuat, işverenlere pek çok yükümlülük getirmektedir. Ancak, aynı mevzuat
sadece işverenlere değil çalışanlara da bir takım yükümlülükler getirmiştir.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu
  konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer
  çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek,
 2. İşyerindeki, makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma
  ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
  olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
 3. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
  korumak,
 4. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
  güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
  gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
 5. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve
  mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
 6. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
  işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Bu yükümlülük ve yaptırımlar 6331 sayılı kanun, sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan
hususlar olup, bu hususlar aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hususunda yayımlanmış ilgili yönetmeliklerde de
düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliklerin neler olduğuna ana başlıkları ile değinmekte fayda mevcuttur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER :

 1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
  Hakkında Yönetmelik,
 3. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları
  ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik,
 4. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
 5. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
  Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik,
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
 8. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
  İlişkin Yönetmelik,
 9. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,
 10. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,
 11. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği,
 12. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
  Yönetmelik,
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 14. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
  Yönetmelik,
 15. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 16. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında
  Yönetmelik,
 17. İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
 18. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
  Yönetmelik,
 19. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
  Yönetmelik,
 20. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
  Yönetmelik,
 21. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
  Yönetmelik,
 22. Tozla Mücadele Yönetmeliği.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ DEĞİŞİK YÖNETMELİKLERDE
MEVCUT OLAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  :

1- İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın
  çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak, (madde5)
 • İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kullanım süresinde, yeterli bakımı yaptırmak ve
  belirlenen şartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, (madde6),
 • İş ekipmanının periyodik kontrollerini yaptırmak, (madde7),
 • Çalışanları, iş ekipmanının kullanım koşulları, iş ekipmanında öngörülen anormal
  durumlar ve bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, hususlarında
  bilgilendirmek, (madde10),
 • İş ekipmanlarını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından
  kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak, (madde11),
 • İş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara yeterli
  özel eğitim vermek, (madde11).

2- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili, programların
  hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu
  programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak, (madde 5),
 • Çalışan, fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü
  riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlamak (madde6),
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji
  uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler vermek (madde6).
 • Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve
  güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki
  talimatlara uymak ile yükümlüdürler. (madde 9)

3- GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE
ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

 • Gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal,
  fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve buna
  uygun önlemler almak, (madde6),
 • Gebe oldukları sağlık raporuyla tespit edilen çalışanı, tespitten itibaren doğuma
  kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlamamak, (madde8),
 • Yeni doğum yapmış çalışanı, doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırmamak,
  (madde8),
 • 100-150 kadın çalışan olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını
  emzirmeleri için, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası yapmak, (madde13),
 • 150 den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması,
  bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve
  işyerine yakın bir yurt bulundurmak, (madde13),
 • Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi
  giderlerinin tamamını karşılamak (madde21),
 • Oda ve yurtları en az ayda bir defa denetlemek, eksiklikleri derhal gidermek,
  (madde21),

4- YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ,

 • Yapı alanını düzenli tutmak ve yeterli temizlikte olması (madde5),
 • Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağını
  ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi (madde5),
 • Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi (madde5),
 • Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve
  kontrollerinin yapılması (madde5),
 • Çeşitli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarını belirlemek (madde5),
 • Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarını düzenlemek
  (madde5),
 • Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,
  (madde5),
 • Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin
  durumuna göre yeniden belirlemek, (madde5),
 • Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak
  (madde5),
 • Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate
  alınmasını sağlamak, (madde5),
 • Kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve çalışanlar tarafından kullanılmasını
  sağlamak, (madde5),
 • Alt işveren bulunması durumunda; alt işveren ile birlikte tedbirler almak,
  (madde5),
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin
  uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate almak, (madde5)

5- TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE
ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki
  eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek (madde7)

6- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

 • Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve
  geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, (madde5),
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk
  değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek (madde5),
 • Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi
  çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, (madde15),
 • Alt işverenleri risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda, kendi sorumluluk
  alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri vermek, (madde15),
 • Alt işverenin risk değerlendirmesi çalışmalarını denetlemek ve koordine etmek
  (madde15),
 • Alt işveren tarafından risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı
  denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak (madde15),
 • İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere
  gelen çalışanlar ve bunların işverenleri, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici
  ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmek (madde 16)

7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
  yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak,
  (madde4),
 • Alt işveren var ise, asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve
  daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurmak, (madde4),
 • Asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durum kurul asıl işverence
  kurulur. Alt işveren tarafından vekaleten yetkili bir temsilci atar (madde4),
 • Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı
  ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. (madde4),
 • Asıl işveren ve alt işveren çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam
  çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren
  ve alt işveren tarafından birlikte kurul oluşturulur. (madde4),
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla
  işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin
  çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek, (madde4),
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak (madde4),
 • Kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim
  verilmesini sağlamak (madde7),
 • Kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlamak (madde10),
 • Kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme
  raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin
  incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmak (madde10)

Kurulun yükümlülüğü;

 • Kurullar yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri
  kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak, (madde11),
 • Kurul üyeleri görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari
  sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutma zorunlulukları (madde11),
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine
  işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. (madde11)

Çalışanların yükümlülüğü;

 • Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği
  kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak, (madde 12),
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
  tedbirlere uyulması hususunda kurullarla işbirliği yapmak, (madde12),
 • Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler
  hakkında, çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi vermek, (madde 12).

8- İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirmek (madde 5),
 • Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutmak, (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, ekipman ve araç-gereçlerin
  düzenli olarak teknik bakımlarını yapmak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek
  aksaklıkları en kısa zamanda gidermek ve gerekli kayıtları tutmak, (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle
  havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapmak ve gerekli
  kayıtları tutmak, (madde5),
 • Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle
  ilgili kullanılan, özellikle ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapmak ve ilgili kayıtları
  tutmak (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor
  şartlarını sağlamak (madde5),
 • İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların
  işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlamak (madde5),
 • Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı
  gerekli tedbirleri alır, ekipman ve araç – gereçlerin periyodik bakım be kontrolünü yapmak, gerekli kayıtları
  tutmak, (madde5),
 • Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını
  çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenlemek (madde5),
 • Çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu yönetmelikte belirtilen konularda,
  işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirmek, (madde6),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konularda, çalışan veya çalışan temsilcilerinin
  görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde7),

9- ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu
  yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli
  tedbirleri almak, (madde5),
 • Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, elle taşımadan kaynaklanan
  riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak (madde5),
 • İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için
  işyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, (madde6),
 • Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken yüklerin
  özelliklerini de göz önünde bulundurmak, (madde6)
 • Özellikle sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için çalışma
  ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemler almak, (madde6),
 • Sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler konusunda çalışanları
  bilgilendirmek (madde8),
 • Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik
  yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi hususlarında çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl
  taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl
  taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hususunda çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin
  görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin
  görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde9).

10- SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki
  risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan
  önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve
  güvenlik işaretlerini bulundurmak ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlamak (madde 5),
 • İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya
  temsilcilerini bilgilendirmek (madde6),
 • İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında,
  çalışanların eğitimini sağlamak, (madde6)
 • Bu yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin
  görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde7).

11- HAZIRLAMA TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 • Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve
  güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilerin
  gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamak (madde8),
 • İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak
  zorundadırlar (madde8).

12- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı
  bilgilendirmek, (madde6)
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim
  verilmesini sağlamak (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
  olarak kullanılır, (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve
  yeterli miktarda bulundurmak (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almak
  (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve
  güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi vermek (madde9).

Çalışanlar;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
  talimatları doğrultusunda kendilerine saplanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun
  yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene
  bildirmek (madde8),
 • Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımları arızaları giderilmenden ve gerekli
  kontrolleri yapılmadan kullanmamak (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımları her kullanımdan önce kontrol etmek (madde8)
  yükümlülükleri vardır.

13- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir
  şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak (madde5),
 • Görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç,
  gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak, (madde5),
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve
  koordinasyonu sağlamak (madde5),
 • Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği
  ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek (madde5),
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine
  getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak,
  (madde5),
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
  bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen
  işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmek, (madde5),
 • Bakanlıkça belirlenecek, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili
  bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermek (madde5),
 • İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş
  güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden
  görüşlerinin alınmasını sağlamak (madde6),
 • Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma
  saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek (madde6),
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel
  konular hakkında, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi
  işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmek (madde6),
 • Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık
  bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlamak (madde6),
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri
  görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak (madde6),
 • İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı
  ve işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak
  (madde7),
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde,
  yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep etmesi durumunda, dosyanın bir örneğini
  onaylayarak bir ay içerisinde göndermek (madde7).

Çalışanlar;

 • Sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği
  kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli
  tedbirlerin alınması talep etmek (madde8),
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve
  güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uymak (madde8),
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından
  görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmak, (madde8),
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme
  ve eğitim programlarına katılmak (madde8),
 • Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar
  doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmak (madde8),
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik
  yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştırdıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde,
  işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek (madde8).

14- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK

 • İşyerinde, gerçekleşecek risk değerlendirmesinde; çalışma merkezlerinde ekranlı
  araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri
  de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından
  kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik
  önlemlerini almak (madde5),
 • Çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili
  bütün konularda bilgi vermek, (madde6),
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de
  dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik
  olduğunda gerekli eğitimi vermek ve gerektiğinde tekrarlamak (madde6),
 • Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi
  azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak
  başka işlerde çalışmalarını sağlamak (madde7).

15İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın
  çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak (madde5),
 • İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik
  yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat
  etmek (madde5),
 • İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz
  olmasını sağlamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri almak (madde5),
 • İş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımı yaptırmak (madde6),
 • İşyerinde kullanılan iş ekipmanının, uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlamak
  (madde6),
 • Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı
  kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensiplerinin tam olarak dikkate
  alınması, (madde9),
 • Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanının kullanımına ilişkin
  yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat vermek (madde10),
 • Çalışanları, kendilerini kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan
  iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden
  kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar etmek (madde10),
 • Çalışanlara verilecek olan bilgi ve yazılı talimatların, basit ve kolay
  anlaşılabilir olmasını sağlamak (madde10),
 • İş ekipmanını kullanmakla görevli olan çalışanlara, bunların kullanımından
  kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak, (madde11),
 • İş ekipmanının, tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara yeterli
  özel eğitim vermek (madde11).

16- ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK

 • Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin
  doğasına uygun ola teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almak (madde5),
 • Gerektiğinde, patlamanın yayılmasını önleyici tedbirler almak (madde5) ve alınan bu
  tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirmek (madde5),
 • Risk değerlendirmesinde, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
  değerlendirmesinin de yapılması (madde6),
 • Parlama ve patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği
  yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirmek (madde6),
 • Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı
  ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlamak (madde7),
 • Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için
  tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri
  aldırmak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlamak (madde7),
 • Alt işverenin bulunduğu durumlarda, asıl işveren, çalışanların sağlık ve
  güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine etmek (madde8)
 • Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri yönetmelik ekinde belirtilmiş
  şekilde sınıflandırmak (madde9),
 • Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan sınıflandırılmış yerlerde asgari gereklerin
  uygulanmasını sağlamak (madde9),
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam
  oluşturabilecek yerlerin girişine gerekli işaretler yerleştirmek, (madde9),
 • Patlamadan korunma dokümanını hazırlamak (madde10),
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek kırımları bulunan işyerlerinde herhangi bir
  değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, uyumun devam etmesini sağlamak (madde11)

17- İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
  alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek
  muhtemel acil durumları belirlemek, (madde5),
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak
  (madde5),
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
  değerlendirmeleri yapmak (madde5),
 • Acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak (madde5),
 • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
  yapılan işin niteliği çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak, önleme, koruma, tahliye,
  yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda
  çalışanı görevlendirmek ve her zaman hazır bulunmalarını sağlamak (madde5),
 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
  konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak, (madde5),
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz
  durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli
  düzenlemeleri yapmak (madde5),
 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri
  ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek (madde5).

Çalışanlar;

 • Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı
  tedbirlere uymak, (madde6),
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer
  kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında, hemen en yakın amirine,
  acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, (madde6),
 • Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan
  olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, (madde6),
 • Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye
  düşürmeyecek şekilde davranmak (madde6),
 • Belirlenmesi mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek
  ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak (madde9),
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere, tedbirler belirlenirken
  gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapmak (madde9),
 • Alınacak tedbirlerin, risklerden korunma ilkelerine uygun olması ve toplu korumayı
  esas alması (madde9),
 • Acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye,
  haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerini belirlemek
  ve yazılı hale getirmek (madde10),
 • İşyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz
  etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun
  tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtmek ve çalışanlara önceden gerekli talimatları vermek (madde10).

18- ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA
DAİR YÖNETMELİK

 • Çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk
  değerlendirmesine ele almak ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri
  yaptırarak maruziyeti belirlemek (madde6),
 • Risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak,
  gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlamak ve hangi
  tedbirlerin alınacağını belirlemek (madde8),
 • Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, risklerden korunma ilkelerine uymak
  (madde8),
 • Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
  (madde8),
 • Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının
  seçilmesi, (madde8),
 • İşyerinin ve çalışan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, (madde8),
 • İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli
  bilgi ve eğitimin verilmesi (madde8),
 • Gürültünün teknik yollarla azaltılması (madde8),
 • İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının
  uygulanması (madde8),
 • Gürültünün iş organizasyonu ile azaltılması, (madde8),
 • İşyerinde, en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde,
  gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı
  oluşturmak ve uygulamak (madde8),
 • Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretlemek ve işaretlenen
  alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlamak
  (madde8),
 • Çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin
  kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlamak (madde8),
 • Çalışanların gerekli sağlık gözetimine tabi tutulmasını
  sağlamak (madde13),
 • En yüksek maruziyet eylen değerlerini aşan gürültüye maruz
  kalan çalışanlar için, işitme testleri yaptırmak, (madde13),
 • İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme
  kaybının işe bağlı gürültü nedeni ile oluştuğunun tespiti halinde, işyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden
  geçirmek (madde13), riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirmek (madde 13),riskleri
  önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli
  görülen tedbirleri uygulamak (madde13), benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunu
  gözden geçirmek ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamak (madde13).

19- KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK

 • Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek,
  bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için
  gerekli tüm önlemleri almak (madde5),
 • İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli
  kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere,
  risk değerlendirmesi yapmak (madde6),
 • İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapmak (madde7),
 • Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapmak (madde7),
 • Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün
  olan en az düzeyde olmasını sağlamak (madde7),
 • İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarını en az düzeyde tutmak
  (madde7),
 • İşyeri bina ve eklentilerini her zaman düzenli ve temiz tutmak (madde7),
 • Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartları sağlamak (madde7),
 • Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde
  işlenmesi, kullanması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeleri yapmak (madde7),
 • Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirleri derhal almak ve
  çalışanları durumdan haberdar etmek (madde8),
 • Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve
  etkilenmiş alana sadece, bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen
  çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin vermek (madde8),
 • Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve
  özel güvenlik ekipmanı vermek ve acil durum devam ettiği sürece kullanmalarını sağlamak (madde8),
 • Çalışanların ve temsilcilerin eğitiminin ve bilgilendirilmesinin sağlamak (madde9).

20- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK

 • Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen işveren veya işveren vekilleri çocuk
  ve genç işçi çalıştıramaz (madde11),
 • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan işveren veya işveren vekilleri çocuk ve
  genç işçi çalıştıramaz. (madde11),
 • Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı
  iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi vermek (madde12),
 • Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci
  olduğuna dair belge istemek ve bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza etmek (madde12),
 • Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak (madde12),
 • Çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum
  ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini vermek (madde13).

21- ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR
YÖNETMELİK

 • Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen
  risk değerlendirmesinde ele almak (madde6)
 • Maruziyeti önlemek, azaltmak (madde8) ve sınırlamak (madde9) için gerekli
  tedbirleri almak,
 • Çalışanları bilgilendirmek, eğitmek (madde10) ve görüşlerini almak ile
  katılımlarını sağlamak (madde11).

22- TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

 • Her tülü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek
  ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak
  (madde5),
 • İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine
  çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddeleri kullanmak (madde5),
 • Riski kaynağında önlemek üzere, uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu
  koruma yöntemlerinin uygulamak (madde5),
 • Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerini kullanmak (madde5),
 • İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan
  yeterli temiz havayı bulundurmak (madde5),
 • Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun
  kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullanılmasını sağlamak (madde5),
 • Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol,
  denetim ve gözetimi yapmak (madde5),
 • İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına
  uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak (madde5),
 • Risk değerlendirmesi yapmak, (madde6),
 • Çalışanlara eğitim vermek ve çalışanları bilgilendirmek (madde15).

Diğer Makaleler

Emojiler Hukuku

Dünya üzerinde sosyal medya kullanıcı sayısı çok büyük sayılara ulaşmış durumda. Üstelik, hayat artık hepimiz için çok hızlı akıyor. Anlık yazışmalar, kısa ve anlık bildirimlerde

error: