YAYINLARIMIZ

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Belirlenmiş Olan İşveren Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, çalışma ortamından veya yapılan işten kaynaklı olarak meydana gelebilecek her türlü tehlikeden çalışanların korunması halini ifade etmekte olup, işverenlere bir takım yükümlülükler getirmekte ve çalışanları olumsuz yönde etkilemesi muhtemel her türlü olumsuzluğu bertaraf etmeyi gerektirmektedir. 

Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü de denilebilir.

Tüm bu çalışmalar, insan sağlığı ile doğrudan bağıntılı olması sebebi ile çalışan için bir hak, çalıştıran için de uyulması zorunlu bir kurallar bütünüdür.

Çalıştıranlar yani işverenlerin yasa ve mevzuattan kaynaklanan bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebi ile bir takım idari para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşmaları söz konusudur. Ancak, işverenler açısından bakıldığında hangi yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği pek çok kaynakta tek tek sayılmamıştır. Bu sebeple, bu makalemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereği belirlenmiş olan işveren yükümlülükleri aşağıda özetlenerek listelenmiştir;

 1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 3. Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 4. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
 5. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
 6. Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ya da daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek,
 7. Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
 8. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,
 10. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmek,
 11. İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak,
 12. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
 13. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak,
 14. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerine bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlamak, eğitim tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak,
 15. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak,
 16. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmak ve çalışanlara gerekli talimatları vermek,
 17. Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istememek,
 18. Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlamak,
 19. Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek,
 20. İşyerinde meydana gelen ancak yaralama veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili rapor düzenlemek,
 21. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirmek,
 22. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK ya bildirmek,
 23. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak,
 24. İşe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak,
 25. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmamak,
 26. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgilerini gizli tutmak ve gizli tutulmasını sağlamak,
 27. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla bilgilendirmek,
 28. Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirmek,
 29. Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların bilgi almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri vermek,
 30. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamak,
 31. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak, eğitimleri, özellikle, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde vermek,
 32. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilemek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlamak,
 33. Çalışan temsilcilerini eğitmek,
 34. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştırmamak,
 35. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim vermek,
 36. Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi vermek,
 37. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatmamak,
 38. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerini almak, teklif getirme hakkı tanımak, bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarını sağlamak,
 39. Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerini almak,
 40. İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi konusunda, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 41. Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesinde destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 42. Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi hususlarında destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 43. Çalışanların bilgilendirilmesi hususunda destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 44. Çalışanlara verilecek eğitimlerin planlanması hususunda destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak,
 45. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak,
 46. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak,
 47. İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermek.

Görüldüğü üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler bütününün oluşturduğu geniş mevzuat, işverenlere pek çok yükümlülük getirmektedir. Ancak, aynı mevzuat sadece işverenlere değil çalışanlara da bir takım yükümlülükler getirmiştir.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek,
 2. İşyerindeki, makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
 3. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,
 4. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
 5. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
 6. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Bu yükümlülük ve yaptırımlar 6331 sayılı kanun, sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan hususlar olup, bu hususlar aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hususunda yayımlanmış ilgili yönetmeliklerde de düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliklerin neler olduğuna ana başlıkları ile değinmekte fayda mevcuttur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER :

 1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 3. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik,
 4. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
 5. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik,
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
 8. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 9. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,
 10. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,
 11. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği,
 12. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 14. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
 15. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 16. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,
 17. İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
 18. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,
 19. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
 20. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 21. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,
 22. Tozla Mücadele Yönetmeliği.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ DEĞİŞİK YÖNETMELİKLERDE MEVCUT OLAN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  :

1- İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak, (madde5)
 • İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kullanım süresinde, yeterli bakımı yaptırmak ve belirlenen şartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, (madde6),
 • İş ekipmanının periyodik kontrollerini yaptırmak, (madde7),
 • Çalışanları, iş ekipmanının kullanım koşulları, iş ekipmanında öngörülen anormal durumlar ve bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, hususlarında bilgilendirmek, (madde10),
 • İş ekipmanlarını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak, (madde11),
 • İş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara yeterli özel eğitim vermek, (madde11).

2- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili, programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak, (madde 5),
 • Çalışan, fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlamak (madde6),
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler vermek (madde6).
 • Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymak ile yükümlüdürler. (madde 9)

3- GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

 • Gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve buna uygun önlemler almak, (madde6),
 • Gebe oldukları sağlık raporuyla tespit edilen çalışanı, tespitten itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlamamak, (madde8),
 • Yeni doğum yapmış çalışanı, doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırmamak, (madde8),
 • 100-150 kadın çalışan olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta emzirme odası yapmak, (madde13),
 • 150 den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurt bulundurmak, (madde13),
 • Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamını karşılamak (madde21),
 • Oda ve yurtları en az ayda bir defa denetlemek, eksiklikleri derhal gidermek, (madde21),

4- YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ,

 • Yapı alanını düzenli tutmak ve yeterli temizlikte olması (madde5),
 • Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağını ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi (madde5),
 • Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi (madde5),
 • Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılması (madde5),
 • Çeşitli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarını belirlemek (madde5),
 • Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarını düzenlemek (madde5),
 • Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak, (madde5),
 • Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlemek, (madde5),
 • Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak (madde5),
 • Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlamak, (madde5),
 • Kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak, (madde5),
 • Alt işveren bulunması durumunda; alt işveren ile birlikte tedbirler almak, (madde5),
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate almak, (madde5)

5- TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek (madde7)

6- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

 • Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, (madde5),
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek (madde5),
 • Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, (madde15),
 • Alt işverenleri risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda, kendi sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri vermek, (madde15),
 • Alt işverenin risk değerlendirmesi çalışmalarını denetlemek ve koordine etmek (madde15),
 • Alt işveren tarafından risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak (madde15),
 • İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmek (madde 16)

7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak, (madde4),
 • Alt işveren var ise, asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurmak, (madde4),
 • Asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durum kurul asıl işverence kurulur. Alt işveren tarafından vekaleten yetkili bir temsilci atar (madde4),
 • Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. (madde4),
 • Asıl işveren ve alt işveren çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurul oluşturulur. (madde4),
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek, (madde4),
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak (madde4),
 • Kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesini sağlamak (madde7),
 • Kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlamak (madde10),
 • Kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmak (madde10)

Kurulun yükümlülüğü;

 • Kurullar yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak, (madde11),
 • Kurul üyeleri görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutma zorunlulukları (madde11),
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. (madde11)

Çalışanların yükümlülüğü;

 • Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak, (madde 12),
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda kurullarla işbirliği yapmak, (madde12),
 • Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında, çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi vermek, (madde 12).

8- İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 • Asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirmek (madde 5),
 • Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutmak, (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapmak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda gidermek ve gerekli kayıtları tutmak, (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapmak ve gerekli kayıtları tutmak, (madde5),
 • Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapmak ve ilgili kayıtları tutmak (madde5),
 • İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlamak (madde5),
 • İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlamak (madde5),
 • Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli tedbirleri alır, ekipman ve araç – gereçlerin periyodik bakım be kontrolünü yapmak, gerekli kayıtları tutmak, (madde5),
 • Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenlemek (madde5),
 • Çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirmek, (madde6),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konularda, çalışan veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde7),

9- ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, (madde5),
 • Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak (madde5),
 • İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, (madde6),
 • Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurmak, (madde6)
 • Özellikle sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemler almak, (madde6),
 • Sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler konusunda çalışanları bilgilendirmek (madde8),
 • Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi hususlarında çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hususunda çalışanları bilgilendirmek, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak, (madde8),
 • Bu yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde9).

10- SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurmak ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlamak (madde 5),
 • İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirmek (madde6),
 • İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitimini sağlamak, (madde6)
 • Bu yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak (madde7).

11- HAZIRLAMA TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 • Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamak (madde8),
 • İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak zorundadırlar (madde8).

12- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirmek, (madde6)
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlamak (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır, (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarda bulundurmak (madde6),
 • Kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almak (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi vermek (madde9).

Çalışanlar;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine saplanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmek (madde8),
 • Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımları arızaları giderilmenden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanmamak (madde8),
 • Kişisel koruyucu donanımları her kullanımdan önce kontrol etmek (madde8) yükümlülükleri vardır.

13- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak (madde5),
 • Görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak, (madde5),
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak (madde5),
 • Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek (madde5),
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak, (madde5),
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmek, (madde5),
 • Bakanlıkça belirlenecek, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermek (madde5),
 • İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamak (madde6),
 • Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek (madde6),
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmek (madde6),
 • Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlamak (madde6),
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak (madde6),
 • İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı ve işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak (madde7),
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep etmesi durumunda, dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde göndermek (madde7).

Çalışanlar;

 • Sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınması talep etmek (madde8),
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uymak (madde8),
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmak, (madde8),
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak (madde8),
 • Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmak (madde8),
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştırdıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek (madde8).

14- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 • İşyerinde, gerçekleşecek risk değerlendirmesinde; çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almak (madde5),
 • Çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda bilgi vermek, (madde6),
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi vermek ve gerektiğinde tekrarlamak (madde6),
 • Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlamak (madde7).

15- İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

 • İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak (madde5),
 • İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmek (madde5),
 • İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri almak (madde5),
 • İş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımı yaptırmak (madde6),
 • İşyerinde kullanılan iş ekipmanının, uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlamak (madde6),
 • Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensiplerinin tam olarak dikkate alınması, (madde9),
 • Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanının kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat vermek (madde10),
 • Çalışanları, kendilerini kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar etmek (madde10),
 • Çalışanlara verilecek olan bilgi ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılabilir olmasını sağlamak (madde10),
 • İş ekipmanını kullanmakla görevli olan çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak, (madde11),
 • İş ekipmanının, tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara yeterli özel eğitim vermek (madde11).

16- ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun ola teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almak (madde5),
 • Gerektiğinde, patlamanın yayılmasını önleyici tedbirler almak (madde5) ve alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirmek (madde5),
 • Risk değerlendirmesinde, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinin de yapılması (madde6),
 • Parlama ve patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirmek (madde6),
 • Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlamak (madde7),
 • Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırmak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlamak (madde7),
 • Alt işverenin bulunduğu durumlarda, asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine etmek (madde8)
 • Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri yönetmelik ekinde belirtilmiş şekilde sınıflandırmak (madde9),
 • Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan sınıflandırılmış yerlerde asgari gereklerin uygulanmasını sağlamak (madde9),
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlerin girişine gerekli işaretler yerleştirmek, (madde9),
 • Patlamadan korunma dokümanını hazırlamak (madde10),
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek kırımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, uyumun devam etmesini sağlamak (madde11)

17- İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek, (madde5),
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak (madde5),
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak (madde5),
 • Acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak (madde5),
 • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve her zaman hazır bulunmalarını sağlamak (madde5),
 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak, (madde5),
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak (madde5),
 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek (madde5).

Çalışanlar;

 • Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, (madde6),
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında, hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, (madde6),
 • Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, (madde6),
 • Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak (madde6),
 • Belirlenmesi mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak (madde9),
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere, tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapmak (madde9),
 • Alınacak tedbirlerin, risklerden korunma ilkelerine uygun olması ve toplu korumayı esas alması (madde9),
 • Acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerini belirlemek ve yazılı hale getirmek (madde10),
 • İşyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtmek ve çalışanlara önceden gerekli talimatları vermek (madde10).

18- ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

 • Çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine ele almak ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirlemek (madde6),
 • Risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlamak ve hangi tedbirlerin alınacağını belirlemek (madde8),
 • Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, risklerden korunma ilkelerine uymak (madde8),
 • Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi, (madde8),
 • Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi, (madde8),
 • İşyerinin ve çalışan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, (madde8),
 • İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi (madde8),
 • Gürültünün teknik yollarla azaltılması (madde8),
 • İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması (madde8),
 • Gürültünün iş organizasyonu ile azaltılması, (madde8),
 • İşyerinde, en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturmak ve uygulamak (madde8),
 • Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretlemek ve işaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlamak (madde8),
 • Çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlamak (madde8),
 • Çalışanların gerekli sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamak (madde13),
 • En yüksek maruziyet eylen değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri yaptırmak, (madde13),
 • İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeni ile oluştuğunun tespiti halinde, işyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirmek (madde13), riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirmek (madde 13),riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygulamak (madde13), benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunu gözden geçirmek ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamak (madde13).

19- KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almak (madde5),
 • İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmak (madde6),
 • İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapmak (madde7),
 • Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapmak (madde7),
 • Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olmasını sağlamak (madde7),
 • İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarını en az düzeyde tutmak (madde7),
 • İşyeri bina ve eklentilerini her zaman düzenli ve temiz tutmak (madde7),
 • Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartları sağlamak (madde7),
 • Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeleri yapmak (madde7),
 • Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirleri derhal almak ve çalışanları durumdan haberdar etmek (madde8),
 • Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve etkilenmiş alana sadece, bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin vermek (madde8),
 • Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek ve acil durum devam ettiği sürece kullanmalarını sağlamak (madde8),
 • Çalışanların ve temsilcilerin eğitiminin ve bilgilendirilmesinin sağlamak (madde9).

20- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramaz (madde11),
 • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramaz. (madde11),
 • Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi vermek (madde12),
 • Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge istemek ve bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza etmek (madde12),
 • Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak (madde12),
 • Çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini vermek (madde13).

21- ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

 • Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele almak (madde6)
 • Maruziyeti önlemek, azaltmak (madde8) ve sınırlamak (madde9) için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışanları bilgilendirmek, eğitmek (madde10) ve görüşlerini almak ile katılımlarını sağlamak (madde11).

22- TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

 • Her tülü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almak (madde5),
 • İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddeleri kullanmak (madde5),
 • Riski kaynağında önlemek üzere, uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulamak (madde5),
 • Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerini kullanmak (madde5),
 • İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havayı bulundurmak (madde5),
 • Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullanılmasını sağlamak (madde5),
 • Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetimi yapmak (madde5),
 • İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak (madde5),
 • Risk değerlendirmesi yapmak, (madde6),
 • Çalışanlara eğitim vermek ve çalışanları bilgilendirmek (madde15).

Diğer Makaleler