Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

VUK Tebliği Uyarınca İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlara Yönelik Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü

31 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak internet ortamında verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden; aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu Tebliğ doğrultusunda sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapmak zorundadır. Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak aşağıda sayılan bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmelilerdir:

  1. Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,
  2. Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad ve soyadı/unvanı, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,
  3. Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,
  4. Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgiler

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir. İlk bildirim 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olup, 23.59’a kadar internet ortamında yayınlanan ilanların bildirilmesi gerekmektedir ve bu bildirim aylık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.

İşbu VUK Genel Tebliği’ne istinaden Hukuk Büromuzca verilen özel öneriler:

  • İlan veren herkes, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.
  • İşbu Tebliğ sadece Türk vatandaşlarını, Türkiye’de mukim şirketleri, Türkiye’de 6 ay ve daha uzun süreli ikamet eden ve yabancı kimlik numarası almış kişileri kapsamakta olup, ilgili kişilerin işbu Tebliğ uyarınca yabancı müşterilerinin ilanlarını bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren internet ortamında yayınlanan tüm ilanlarına ilişkin taşınmaz satıcılarından kişisel bilgilerini paylaşmakla yükümlü olduklarına ilişkin bir kabul yazısı temin edilmesi gerekmektedir.
  • Her halde web sitesine dâhil edilecek her bir taşınmaz için ilişkiyi kanıtlayan bir sözleşme bulundurulması ve bu sözleşme içerisine bilgilerinin BTRANS’a yükleneceğini belirtilmesi gerekmektedir.
  • Sözleşme yapılamayan hallerde satıcının hangi distribütör, broker, aracı ve/veya acente ile anlaşacağının bildirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
  • Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Neticeten, 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak internet ortamında verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden; aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları internet ortamında yayınlanan ilanlara yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’na devamlı olarak bilgi vermekle yükümlü olup, bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğ’le getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen cezalarla karşılaşmak istemeyen aracı, distribütör broker ve acentelerin işbu Tebliğ konusunda bilgi edinmesi ve Tebliğ’de düzenlenen yükümlülükleri gereği gibi yerine getirmesi bu anlamda önem teşkil etmektedir.

 

Aline BRAGGIOTTI

Avukat / K&P Legal Hukuk Bürosu

Diğer Makaleler

Emojiler Hukuku

Dünya üzerinde sosyal medya kullanıcı sayısı çok büyük sayılara ulaşmış durumda. Üstelik, hayat artık hepimiz için çok hızlı akıyor. Anlık yazışmalar, kısa ve anlık bildirimlerde

error: