HİZMETLERİMİZ

İş Hukuku

İş Hukuku insan odaklı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple göründüğünden çok daha detaylıdır.  Ekonomik, sosyal ve siyasal iklimden büyük ölçüde etkilenir.  İş, işçi, işveren üçgeninde çeşitlenir.  Kaynakları ve emsallari çoktur, kanun, yönetmelik, genelge, Çalışma Bakanlığı kararları, Yargıtay içtihatları ile insan eli ile şekillenir.  K&P Legal için İş Hukuku çok önemli bir çalışma alanıdır.  

K&P Legal; her türlü iş sözleşmesinin  hazırlanması, iş mahkemelerindeki her türlü  dava takibi, İş Hukukuna yönelik her türlü danışmanlık hizmeti, işyeri iç yönetmeliği, iş yeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmeleri, personel sözleşmeleri, sır saklama yükümlülüğü sözleşmesi, iş yeri yönetmeliği gibi düzenleyici metinlerin hazırlanmasında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta ve değişen mevzuatlar ile ilgili bilgi bültenleri hazırlayarak firma yetkililerine iletmektedir. Tüm bunların yanında Hukuk Büromuz, önleyici hukuk prensibiyle hareket ederek, firmaların insan kaynakları departmanlarının efektif çalışmasını sağlamak amacıyla günlük bazda birebir ve ivedi destek vermekte ve bu departmanlara iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim hizmeti de sunmaktadır.

İşçilik alacağı davaları, işe iade davaları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, SGK rücuen alacak davaları ve Sigortalı Hizmet Tespiti davaları başta olmak üzere iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm davalar Hukuk Büromuzun uzmanlık alanlarındandır. Hukuk Büromuz ayrıca, sulhen çözüm yollarının tespiti ile taraflar arasında sulh görüşmelerini yönetme hizmeti de vermektedir.

Hukuk Büromuzca; 4857 sayılı İş Yasası'nda ifadesini bulan, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bu ilişkinin devamı sırasında meydana gelen iş kazalarından sorumluluk, işyerinde uygulanan servis hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, Özel Güvenlik Sözleşmeleri, eğitim sözleşmeleri başta olmak üzere tüm Alt işverenlik sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü ve sona erdirilmesi işyerinin veya bir bölümünün devri, geçici iş ilişkisi kurulabilme hal ve koşulları ve bu halde işverenin sorumluluğu konusunda danışmanlık ve hukuki yardım, 4857 sayılı yasa ile tesis edilen atipik iş sözleşmelerinden kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi, iş kazası nedeniyle gerek Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ikame edilen rücuen tazminat davaları gerekse gerçek kişiler tarafından ikame edilen maddi manevi tazminat davalarının takibi, ihtilafların çözümü ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi konularında hizmet verilmektedir.